ת"ישהזעב
 
אתכסמ ילג
[תורוקמו] תויגוסה תנקסמ יללכ רקיע
 
ףדה ןויע ללוכ י"ע ץפוהו ,םילשוריב בושח ח"ת י"ע ןכוה
דלפנרוק יכדרמ בר :ללוכה שאר
 


 
וגהנש םוקמ ד"פ
 
:דנ - .נ 'מג
ת"בדמ ץוח 'חמ םושמ הנשי לא ,[םוקמה לוזלז - י"שר] םשל ,םשמ ירמוח :םיגהנמ
"רתומ" רמאי אל - אתלימ יכרס ,[רדנ - םירדנ 'מג] שוטת לא ,תיעיבש תוריפמו
י"הדמ ינבלו יאתוכל
 
ט"ויב הכאלמ אלו יאתוכב אל לבא - א"בשר - רוזחל ותעד ,לבבל י"אמ :תונשל רתומ
הבר ארבג האר ,ינש
 
ק"שע כ"אשמ ןניתמשמ ,תוצחמ הכאלמ - חספ ברע
 
הפצמ .4 ,רוביצ תינעת .3 ,ש"צומ .2 ,החנממ ט"וירעו ש"ע הכאלמ .1 :הכרב 'יס ןיא
ןיצצוק .8 ,תוקד ילדגמ .7 ,אטמיס ירגת .6 ,םינקנקו םינק .5 ,םיחירו ותשא רכשל
,ןמצע ןיריכשמו המשלמ ץוח ןהירגתו ם"תס ןיבתוכד רכש .10 ,הפי קלח .9 ,ןליא
י"הדממ תועמו .13 ,םימותימ .12 ,ןינמגרותמד .11
 
אלא) ובר ,ותוחא לעב ,וימח ,(ושמשל אלא - י"ר) ומא לעבו ויבא םע ץוחרל רוסא
םיחא ורזג לובכ ינבו ,(ושמשל
 
(רועיבה ןמזמ - י"שרל) [ףוסאנ אל - ערזנ אל] ןירוסא ןיחיפס - ע"ר
[רועיב ןינעל "היחל הלכ" ארקנ אל - י"שרל] בורכמ ץוח - ש"ר
([תיעיבשכ םיארנו רהמ םילידג בורכ] רועיב רחא רוסא תישישב לדגבו)
[ןנירזג] רוסא לכה - םימכח
 
 
:רועיבב רימחמד י"רו ק"ת 'חמ
,ומוקמב הלכו ולכ אלש םוקמל ולכ אלש םוקממ - אשיש בר (1
,ומוקמל רזחו הלכש םוקמל - ייבא (2
ןימה יפכ ג"רכ וא עשוהי רכ ןורחא רתב יא 'חמו דחיב ןישבכ 'ג - ישא בר (3
[רעובמכ םעטו רוסא תושממ]
.ןיפיכה ןיבכ וא רעוצב ןורחא ומכ רמת יא - אניבר (4
 
 
[ךצראב רשא] י"אל ורזחי - א"בשר ,מ"כב רועיב - 'להל ק"ת
רסוב ןנברל ,רדמס יסוי 'רל ןפג) "יריפ"ל תיחנדב דספההל אלו הלכ אל - תיעיבש
((ןבלה לופכ)
 
 
(ךופה ןנחוי 'רל) םירופ םירמתו הכונח תורגורג ,תרצע םיתיז ,חספ םיבנע רועיב
 
ש"צומב קר רוא לע הכרב - ןנחוי 'ר םשב אבא 'ר ,לאומש
כ"ויו םיצע לש רואב ףא ש"צומ - ןנחוי 'ר םשב תפי רב ןימינב 'רכ ח"בב הברו אלוע
[רתוהש - שודיח - י"שר] תבשש רואב
 
 
ש"צומ ארבנו ,'ו םוי הבשחמב הלע ןדיד רוא ;'ב םוי ורוא ,םלועה םדוק םונהיגד ללח
 
רנ ,חספ ליל ילצ לוכאל אל ,יוגל הקד רוכמל אל ,תוצח דע פ"ע הכאלמ רוסיא :םיגהנמ
באב 'ט הכאלמ רוסיא ,כ"וי
 
- םיחייסו םילגע ,[התיבש - ינויסנו תוריכש וטא הריזג] הסג יוגל רוכמל רוסא
[תובש קר] סוס ריתמ אריתב ןב ,[יהשמ אל] ןירובש ריתמ י"ר
 
םש ארוק וישכעד - י"שרל] רמא אל 'יפא סלוקמ ,"חספל הז רשב" רוסא - יסוי 'ר ,בר
[םימדל
[(םייחמ םש ארק אלד- י"שרל) םיבדנתמה ךרדכ אלש] רתומ - ש"ר
 
 
אל םימכחל ,ןיקילדמ א"בשרל תבשב כ"וי
 
:בנ - .בנ י"שר
דחכ יושמ שוביכ - י"שרל - ןושארה לע ןילכוא - א"רל - תיבחב ןישבכ 'ג
 
היתוצראבש 'ג לכמ הלכתש דע - י"שרל - א"כב 'גו תוצרא 'ג
 
המהבו היח סמרמל - י"שרל - רועיב
 
 
.זנ - :דנ 'מג
רתומ לאומשל ,רוסא ש"היב - רוביצ תינעת
 
,רתומ ש"היב - לאומש - באב 'ט
ד"כל ,הליענל ,הכאלמל ונייה צ"עתכ אל באב 'ט כ"שמו רוסא - ןנחוי 'רו אבר
רתומ ש"היבד תונושאר 'גכ אלד ,םימב ועבצא ,תוקינמו תורבועל רימחו ,תוכרב
 
 
תרכ ,תפסות ,הכאלמ ,הליענ ,אמויד אקיפס ,לאומשל תושמשה ןיב :ב"טמ רימח כ"וי
 
ןתח כ"אשמ [ןינלטב המכ] ח"תכ באב 'ט הכאלממ לטביו ארהויכ יזחימ ןיא - ג"בשרל
(דח ךופיא ןנחוי 'רל) ש"קב
 
.הלילה ףא ש"בלו לילגב רוסיא - י"ר .גהנמב יולת חספ ברע הכאלמ - מ"ר
 
רמועה ריתיש םימי 'ג השרשהל ןנירמא אל ולוככ םויה תצקמ 'ב - אניבר
 
דעומה ךרוצל קר ד"יב ןירמוג - מ"ר
[מ"הוח טוידהל רתומ] ןינעצר י"רב יסוי 'רו ןיסבוכו ןירפס ןיטייח ןיריתמ םימכח
 
 
 
מ"הוח
ד"י
טוידה
ןישוע 'וכו ןיטייח םימכחל
הכאלמ
'ג ךות ריזחמ חרב םא
'גמ תוחפ הבשיב 'חמו
ןיכבוש ןיבישומ
ןידדצל תפר
הפשאל ,תפרכ אלמ יא - אבר
הפשאל תפר - ייבא
דעומ ךרוצל קר ןיאיבמ
הבינג ששח םע ונימאמ אל וא
תיבמ םילכ ןיאיבמו ןיכילומ
דעומ ךרוצ ילב ןמואה


 
 
 
- עמש תא ןיכרוכב וחימ אל
,(תבהאול דחא ןיב - י"שרל) ןיקיספמ ויה אל - מ"ר
(םר לוקב - ורמא - ג"י - י"שר) םש ךורב ורמא אל - י"ר ,ךבבל לע םויה - אבר
 
 
.שי רוסיא לבא ןילודיגב הליעמ ןיא ד"מל - ןנבר - שדקה לש תויזמגב וחימ
 
תודבכמ לשב - ל"ר םשב אלוע - (םויה ושלתנב - י"שר) תבשב רשנ ןילכואב וחימ
.שולתיו הלעי אמש הריזג (ןליאה שארב תופכ)
ןכומ יוה אל םיברועל ןכומד הצקומ - (הטמל) ןיפיכה ןיב לשב - ל"ר םשב ןיבר
םדאל
 
 
טרפ םויקל וסינכמו ,םינאתל טרפ 'אכ ותטיקל ,ץראה ןמ ולודיג ,רמשנ ,לכוא :האפ
.קריל
ש"רו יסוי 'רכ םויק 'ימש אל רחא רבד י"ע וסינכמ ירבסד תותפל ישארב וחימו
.בורכל - ש"רל .טולפקל האפ יסוי 'רל - 'חמ
 
 
 
:הנ י"שר
.ןישדוג אל הלחתכלו [תוחנמל הלוספ] רמועה ינפל םיקמעמ רוצקל רתומ